Horde Debian 10 (Buster)

Szerző: Ványi Albert |

Ebből a bejegyzésből megtudhatod, hogy a HORDE levelző és csoportmunka klienst hogyan tudod telepíteni. A korábbi leírásaimban megtalálható ISPConfig3 mellé is feltehető.

Előkészületek

Adatbáziskezelő telepítése és finomhangolása:

sudo apt-get install mariadb-server mariadb-client
sudo mysql_secure_installation

A kérdésekre az alábbi – szokásos – válaszokat adjuk:

Függőségek telepítése:

apt install php7.3 php-pear libapache2-mod-php7.3 php7.3-common php7.3-curl php7.3-mbstring php7.3-xmlrpc php7.3-mysql php7.3-gd php7.3-xml php7.3-intl php7.3-ldap php7.3-imagick php7.3-tidy php7.3-json php7.3-cli

A php finomhangolása következik, nyissuk meg a php.ini fájlt:

sudo nano /etc/php/7.2/apache2/php.ini

Módosítsuk a paramétereket, az alábbiak szerint:

file_uploads = On
allow_url_fopen = On
short_open_tag = On
memory_limit = 256M
upload_max_filesize = 100M
max_execution_time = 360
date.timezone = Europe/Budapest

A beállítások érvényesítéséhez indítsuk újra a webszolgáltatást:

sudo systemctl restart apache2.service

HORDE telepítése

Lépjünk be az adatbázis kezelőnkbe:

sudo mysql -u root -p

Majd hozzuk létre a HORDE részére az adatbázist:

CREATE DATABASE horde;
CREATE USER 'hordeuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'new_password_here';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

A Compose PHP csomagkezelővel fogjuk telepíteni az alkalmazásunkat:

sudo pear channel-discover pear.horde.org
sudo pear install horde/horde_role
sudo pear run-scripts horde/horde_role

Adjuk meg, a horde gyökérkönyvtárát:

Filesystem location for the base Horde application : /var/www/horde
Configuration successfully saved to PEAR config.
Install scripts complete

Indítsuk el a telepíts folyamatát:

sudo pear install -a -B horde/webmail
sudo webmail-install

A kérdésekre az alábbiak szerint válaszoljunk:

Installing Horde Groupware Webmail Edition
Configuring database settings
What database backend should we use? 
  (false) [None]
  (mysql) MySQL / PDO
  (mysqli) MySQL (mysqli)
  (oci8) Oracle
  (pgsql) PostgreSQL
  (sqlite) SQLite

Type your choice []: mysql
Username to connect to the database as* [] hordeuser
Password to connect with 

How should we connect to the database? 
  (unix) UNIX Sockets
  (tcp) TCP/IP
Type your choice [unix]: unix

Location of UNIX socket [] 

Database name to use* [] horde

Internally used charset* [utf-8] 

Use SSL to connect to the server? 
  (false) No
  (true) Yes
Type your choice []: false

Split reads to a different server? 
  (false) Disabled
  (true) Enabled
Type your choice [false]: 

Should Horde log all queries. If selected, queries will be logged at the DEBUG level to your configured logger. 
  (1) Yes
  (0) No
Type your choice [0]: 

Writing main configuration file... done.
Creating and updating database tables... done.
Configuring administrator settings
Specify an existing mail user who you want to give administrator permissions (optional): 
Writing main configuration file... done.
Thank you for using Horde Groupware Webmail Edition!

Hozzuk létre az alkalmazás számára az átmeneti könyvtárat:

sudo mkdir /var/www/horde/tmp

Ezután az Aőache konfigurációja kövektezik:

sudo nano /etc/apache2/conf-available/horde.conf

Illesszük be az alábbi tartalmat:

Alias /Microsoft-Server-ActiveSync /var/www/horde/rpc.php
Alias /horde /var/www/horde
ServerName webmail.example.com
DocumentRoot /var/www/horde
<Directory /var/www/horde>
      DirectoryIndex index.php
      Options +FollowSymLinks
      AllowOverride All
      Require all granted
      AddType application/x-httpd-php .php
      php_value include_path ".:/usr/share/php"
      php_value open_basedir "none"
      php_value upload_tmp_dir "/var/www/horde/tmp/"
</Directory>

Ahhoz, hogy a felhasználó a saját jelszavát meg tudja változtatni, az következő modul telepítése szükséges:

sudo pear install -a -B horde/passwd
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/horde/passwd

Engedélyezzük az Apache konfigot:

sudo a2enconf horde
sudo systemctl reload apache2

Opcionális plugin-ok

További eszközök telepítéséhez ezt az oldalt ajánlom. Telepíthetünk új – fejlesztést alatt álló – pluginokat is, azonban ezt mindenki csak a saját felelősségére tegye. Ehhez itt és itt talható információ.